PASUL 1. Achitarea taxei de concurs în cuantum de 150 lei la casieria UTC-N de pe str. Daicoviciu nr. 15. Sunt scutite integral sau parțial de această taxă categoriile de candidați specificate în art.3.3. alineatele (2) și (3) din Regulamentul de admitere la studiile universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

ATENȚIE!! Candidații externi care nu sunt înscriși în sistemul informatic al UTC-N trebuie să se prezinte mai întâi la comisia de admitere pentru a putea achita taxa ulterior.

PASUL 2. Completarea dosarului de concurs cu documentele specificate AICI, conform cu art.3.5. din Regulamentul de admitere la studiile universitare de master în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

PASUL 3. Completarea cererii de înscriere și depunerea dosarului în perioada alocată înscrierilor (v. Calendarul admiterii). Locul de desfășurare a înscrierii este la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, str. G. Barițiu 26-28, sala 367. Cererea va fi disponibilă în format tipărit la comisia de înscriere.

PASUL 4. Susținerea testului de competențe lingvistice pentru candidații înscriși la programe cu predare într-o limbă străină.

PASUL 5. Redactarea proiectului de cercetare și a CV-ului. Proiectul de cercetare se redactează conform template-ului disponibil AICI. CV-ul se va completa în format Europass. Raportul de cercetare și CV-ul vor fi tipărite în 5 exemplare și predate secretarului de comisie înainte de proba orală/interviu.

PASUL 6. Participarea la proba orală/interviu conform programării orare afișate pe site-ul admiterii la finalizarea perioadei de înscriere. Proba orală va avea loc la Faculatatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

PASUL 7. Confirmarea locului pentru candidații admiși prin depunerea diplomei de licență sau a adeverinței în original pentru cei admiși pe locurile bugetate, repectiv prin achitarea unei părți din taxa de școlarizare, în valoare de 500 de lei, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă. Pentru candidaţii care au depus adeverinţa sau diploma de licenţă în original la dosar, locul se confirmă automat.