Documente necesare pentru înscriere
(conf. Art 3.5. din Regulamentul UTCN)

ATENŢIE!! Nu este nevoie de copie legalizată după actele prezentate în original!
Pentru toate actele necesare în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere (CCO).

 1. Cerere de înscriere – va fi disponibilă în format tipărit la comisia de admitere;
 2. Diploma de licenţă (sau echivalentă) sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent) în original sau în copie certificată de comisia de admitere (CCO);
 3. Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare în original sau în copie certificată de CCO;
 4. Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master — este inclusă în fișa de înscriere și se completează la comisia de admitere;
 5. Certificat naştere în copie certificată de comisia de admitere (CCO);
 6. Copie certificată de comisia de admitere (CCO) după cartea sau buletinul de identitate;
 7. Două fotografii 3/ 4 cm;
 8. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;
 9. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetul medical şcolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere după caz de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta o adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare.
 10. Dacă este cazul, conform art. 3.1. alin (3) și art. 3.2. din Regulamentul UTC-N, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;
 11. Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule, precum şi adresa de e-mail şi numărul de telefon.